Privacybeleid

Algemeen


Conform de Europese wetgeving gegevensbescherming (GDPR) leest U in deze policy over de wijze waarop wij GEMARDI Comm. V. (BE 0681.629.688) persoonsgegevens verzamelen, verwerken en nuttigen. Wij respecteren steeds uw rechten als betrokkene* bij onze organisatie. U leest in deze policy over welke rechten u -als betrokkene- beschikt. Indien U klachten of opmerkingen heeft bij deze policy kunt U steeds bij ons terecht op het e-mailadres info@gemardi.com
Gemardi Comm. V. behoudt zich het recht voor om deze privacy policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan U steeds op onze website terugvinden.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemardi verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Door het invullen van hun gegevens op het contactformulier, verstrekken de gebruikers toelating aan deze applicatie om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen, of ieder ander soort vraag.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

Analytics

De diensten vermeld in dit hoofdstuk laten de eigenaar toe om webverkeer te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen.

Google Adwords conversietracking (Google)

Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google, Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze website.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.

verwerkingslocatie: VS - Privacy Policy

Google Analytics (Google)

Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten.

Google kan mogelijks de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.

Verwerkingslocatie: VS - Privacy Policy - Opt Out

Remarketing en Behavioral Targeting

Deze diensten laten toe aan deze website en haar partners om het adverteren te informeren, optimaliseren en dienen op basis van eerder gebruik van deze website door de gebruiker.

Deze activiteit wordt uitgevoerd via het opsporen van gebruiksgegevens en door het gebruik van cookies, informatie die wordt doorgegeven aan de partners die de activiteiten van remarketing en behavioral targeting beheren.

AdWords Remarketing (Google)

AdWords Remarketing is een dienst voor Remarketing en Behavioral Targeting verstrekt door Google Inc., die de activiteit van deze website linkt met het Adwords advertentienetwerk en de doubleclick cookie.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.

Verwerkingslocatie: VS - Privacy Policy - Opt Out

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gemardi.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Gemardi verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Hoe lang en waar we gegevens bewaren

Gemardi zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn bedraagt 7 jaar.  Gegevens worden bewaard in België.

Delen met anderen

Gemardi verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU.

In kaart brengen websitebezoek

Gemardi gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Gemardi gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Tijdens uw contacten met Gemardi Comm. V. worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien U als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’. In het bijzonder verzamelen wij administratieve gegevens en contactgegevens teneinde U te kunnen contacteren of optimaal te kunnen bedienen. Gegevens die U rechtstreeks aan ons verstrekt:

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld. Zo kunnen deze verkregen worden via derde partijen. In voorkomend geval vragen wij steeds aan deze partijen om te bevestigen dat de informatie op geoorloofde wijze verkregen werd en dat wij over het recht beschikken deze te gebruiken.


Rechtmatigheid tot verwerking


Persoonsgegevens worden door Gemardi Comm. V. voor volgende doeleinden verwerkt:

Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend op geoorloofde wijze en in de mate waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die U met ons heeft gesloten of om noodzakelijke stappen te zetten om tot een overeenkomst te komen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen, in de mate dat dit opweegt tegen uw rechten en belangen. 
Delen van de persoonsgegevens 
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, zonder uw toestemming. Persoonsgegevens worden enkel gedeeld met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten of diensten. Met desbetreffende partner, leverancier of ander aangestelde partij zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen. 
Voorts worden uw persoonsgegevens uitsluitend vrijgegeven indien dit wettelijk vereist is. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Gemardi Comm. V. uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Gemardi Comm. V. zal in redelijkheid pogen U van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij hierop wettelijke restricties van toepassing zijn.
Bewaring
Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en gebruikt:


Beveiliging

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen neemt Gemardi Comm. V. alle redelijke maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van de persoonsgegevens te voorkomen. 
Betaalgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.
In het geval van verlies, schade, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van gegevens zullen door ons -Gemardi Comm. V.- steeds de nodige stappen ondernomen worden en de nodige partijen gecontacteerd worden teneinde voorgemeld probleem op te lossen. 


Uw rechten


U beschikt steeds over – de hierna opgesomde – rechten, die U steeds kan uitoefenen.

U mag persoonsgegevens niet verwerken zonder medeweten van uw klant. In de wet is bepaald welke gegevens aan uw klant 
moeten worden meegedeeld. Deze verplichting geldt ongeacht of de gegevens bij de klant zelf of onrechtstreeks zijn verkregen. 

In een aantal specifieke gevallen kan de per¬soon van wie u gegevens bijhoudt, vragen om ‘vergeten te worden’ en te worden verwijderd uit uw database. U kan de vraag tot verwijdering ook weigeren in een aantal gevallen. 

De persoon van wie u gegevens bijhoudt, heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoons¬gegevens te verbeteren. U moet binnen de maand reageren (verlengbaar met 2 maanden). U moet ook derden aan wie deze gegevens werden bezorgd, hierover informeren en aan de betrokkene meedelen aan welke derden de persoonsgegevens werden bezorgd. 

De persoon van wie u gegevens bijhoudt, heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens op basis van ernstige en ge¬rechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst). Wanneer gegevens worden verzameld met het oog op direct marketing, dan kan de betrokken persoon zich kosteloos en zonder verantwoording verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. U moet de betrokken persoon in elk geval informeren over zijn recht op verzet en het uitdrukkelijk vermel¬den in de privacy policy. 

De persoon van wie u gegevens bijhoudt, heeft het recht om bepaalde gegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over heel wat zaken. U moet ook een gratis kopie ver¬strekken van de verwerkte persoonsgegevens binnen de maand (verlengbaar met 2 maanden). 

Elke persoon van wie u gegevens bijhoudt, heeft het recht om niet te worden onderwor¬pen aan een volledig geautomatiseerde besluit¬vorming. Het recht geldt niet wanneer 1) de besluitvorming nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren; 2) wettelijk is toege¬staan; 3) gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming. 

De persoon van wie u gegevens bijhoudt, heeft het recht om persoonsgegevens die hij heeft verstrekt, te laten overdragen aan een andere verwerker. De gegevens moeten gratis worden overgedragen, binnen een tijdspanne van een maand (verlengbaar met 2 maanden), in een gestructureerde gangbare en leesbare vorm. Dit kan enkel voor gegevens die de betrokken per¬soon heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.

Wenst U bovenvermelde rechten uit te oefenen, of heeft U verdere vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan U steeds contact opnemen met ons:

TAV Verhelle Jordi
Kleine Waregemsestraat 19
8530 Harelbeke België

U beschikt tevens steeds over het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00)