Algemene verkoopsvoorwaarden
Gemardi BV

 

Artikel 1 - Geldigheidsduur van de offertes

 

1-1 Tenzij tegenstrijdige bepaling is de offerte slechts geldig tijdens een periode van 14 kalenderdagen. De Verkoper is enkel gehouden door zijn offertes indien de aanvaarding door de Koper hem binnen deze termijn bereikt.

1-2 Wijzigingen aangebracht aan de offerte door de Koper zijn slechts geldig indien zij door de Verkoper schriftelijk werden aanvaard. De Verkoper en de Koper (hierna samen “ de Partijen” genoemd en afzonderlijk “een Partij”) verbinden er zich toe hun rechten en verplichtingen te goeder trouw uit te voeren.

Artikel 2 - Toepassing van algemene verkoopsvoorwaarden

 

2-1 Zoals uitdrukkelijk vermeld op de offerte gaat de Koper, door de aanvaarding van de offerte, akkoord met de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden die essentieel zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst.


2-2 De Koper erkent hierbij tevens de Bijzondere en technische voorwaarden bij verkoop en aanneming van de Verkoper als afzonderlijk document te hebben ontvangen en te aanvaarden. Dit document maakt integraal mee deel uit van de offerte van de Aannemer.

 

Artikel 3 – Betaling


3-1 Tenzij anders wordt overeengekomen zijn de facturen contant betaalbaar. De BTW, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de Koper.


3-2 De Verkoper kan een voorschot vragen in functie van de specificiteiten van de verkochte goederen. In voorkomend geval wordt het bedrag van het voorschot uitdrukkelijk op de offerte vermeld, evenals het tijdstip waarop het voorschot dient te worden betaald.

3-3 De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 15 dagen na hun verzending. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlsinterest tegen de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interestvoet, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand.

Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125.


3-4 Indien de Koper een "consument" is in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, zijn de facturen betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na verzending. Gebeurt dit niet, dan zal door de Verkoper een eerste kosteloze herinnering aan de Koper worden verstuurd. Als de betaling niet plaatsvindt binnen 14 kalenderdagen vanaf ofwel de 3de werkdag na het verzenden van voormelde eerste kosteloze herinnering, ofwel de kalenderdag volgende op de datum van de herinnering verzonden via elektronische weg, worden de onbetaalde bedragen verhoogd met:

 

Artikel 4 - Verandering van omstandigheden

 

  1. Indien cumulatief aan volgende vereisten is voldaan kan een partij aan de andere partij vragen om het contract opnieuw te heronderhandelen met het oog op het herstel van het oorspronkelijk contractueel evenwicht of een beëindiging van het contract:

De partijen blijven in ieder geval hun verbintenissen nakomen in de loop van de heronderhandelingen.

 

Kunnen onder andere en afhankelijk van de concrete feiten in aanmerking komen als omstandigheden die heronderhandelingen rechtvaardigen:
- gewijzigde sociaal-economische omstandigheden zoals aanhoudende abnormale prijsstijgingen of algemene bevoorradingsproblemen van grondstoffen, materialen en energie ten gevolge van een oorlog, embargo, of andere internationale economische sancties, staking, epidemie, pandemie, een algemene structurele marktverstoring, belangrijke wijzigingen in de wisselkoersen, …

-  een aanpassing of nieuwigheid van de wetgeving en/of regelgeving en/of bindende adviezen van officiële instanties gepubliceerd en in werking getreden na datum van ondertekening van het contract.

 

4-2 Zodra een partij kennis heeft of behoort te hebben van de veranderde omstandigheden die een heronderhandeling van het contract rechtvaardigen, dient zij deze feiten aan de andere partij binnen de 10 werkdagen schriftelijk te melden. Partijen verbinden er zich toe de onderhandelingen aan te vatten binnen de 10 werkdagen na verzending van de schriftelijke melding en deze te goeder trouw te voeren. In ieder geval moet de partij die de onderhandelingen aanvraagt, de andere partij informeren over de concrete impact van zodra dit mogelijk is.

 

4-3 Bij afwijzing of mislukking van de heronderhandelingen binnen een redelijke termijn, kunnen partijen via alternatieve geschillenregeling, dan wel de rechter op verzoek van één van hen ofwel het contract aanpassen om het in overeenstemming te brengen met hetgeen de partijen redelijkerwijze zouden zijn overeengekomen op het tijdstip van de contractsluiting indien zij rekening hadden gehouden met de verandering van omstandigheden, ofwel het contract geheel of gedeeltelijk beëindigen op een datum die niet mag voorafgaan aan de verandering van omstandigheden en volgens de modaliteiten die de instantie belast met de alternatieve geschillenregeling, dan wel de rechter vaststelt.

 

4-4 Als deze omstandigheden van dien aard zijn dat zij een onderbreking in de productie en/of levering van de goederen veroorzaken, wordt de termijn van rechtswege geschorst voor de duur van deze onderbreking.

 

Artikel 5 – Overmacht


5-1 Er is sprake van overmacht in geval van ontoerekenbare onmogelijkheid voor één van de partijen om haar verbintenis na te komen. Hierbij kan rekening worden gehouden met het onvoorzienbaar en het onvermijdbaar karakter van het beletsel tot nakoming.

Als overmacht kunnen o.a. volgende situaties in aanmerking worden genomen: elke situatie die aan de controle van één van de partijen ontsnapt, zoals brand, arbeidsconflicten (staking), pandemie, oorlog, opeising, embargo, algemene transporttekorten, energierestricties of energietekorten, onbeschikbaarheden van materialen en materieel, voor zover deze te wijten zijn aan een geval van overmacht zoals hierboven omschreven.

 

Bij definitieve overmacht zijn de partijen tegenover mekaar volledig bevrijd van hun verbintenissen en zal het contract ontbonden worden.

 

Bij tijdelijke overmacht is de nakoming van de verbintenis opgeschort voor de duur van de tijdelijke onmogelijkheid. Indien de opschorting onredelijk lang duurt ten aanzien van de oorspronkelijke vooropgestelde leveringstermijn, dan beschikt elke partij over de mogelijkheid om het contract te ontbinden, na een voorafgaande ingebrekestelling die, 10 werkdagen na de verzending ervan, zonder reactie is gebleven.

 

5-2 Zodra een partij kennis heeft of behoort te hebben van een geval van overmacht, dient zij dit aan de andere partij schriftelijk te melden binnen de 10 werkdagen

 

 

Artikel 6 – Leveringstermijn

 

6-1 Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden de termijnen in werkdagen en volgens een op te stellen planning vastgelegd.

 

Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen.

6-2 Als de Koper een consument is: Vertragingen in de levering die aan de Verkoper toerekenbaar zijn, zullen aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire vergoeding conform de berekeningswijze in Artikel 3-4.

 

Deze vergoeding zal slechts verschuldigd zijn na het verzenden van een eerste kosteloze herinnering door de Koper aan de Verkoper en na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen vermeerderd met 3 werkdagen na verzending van voormelde eerste herinnering, tenzij de herinnering via elektronische weg werd verzonden, in dat geval vangt de termijn van 14 kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering aan de Verkoper werd verzonden.

 

6-3 Als de Koper een onderneming is: Wanneer de Koper een leveringstermijn wenst, dan dient hij deze op te geven bij de bestelling. De gevraagde leveringstermijn worden echter steeds opgegeven als streefdatum en verbinden de Verkoper niet dwingend. Eventuele laattijdigheid kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het betalen van enige schadevergoeding.

 

Artikel 7 – ontbinding

 

7-1 Als de Koper geheel of gedeeltelijk afziet van de bestelde goederen, dan is hij gehouden de Verkoper schadeloos te stellen ad 20% van de niet nagekomen bestelling, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Bovendien komt het gestorte voorschot de Verkoper, a rato van het bedrag van de al bestelde materialen.

 

Indien de Verkoper de overeenkomst verbreekt of annuleert, dan zal de Koper ertoe gemachtigd zijn bij de Verkoper een gelijkwaardig bedrag te vorderen.


7-2 De voortijdige ontbinding (artikel 5.90 al. 2 B.W.) is niet van toepassing op huidig contract.


Artikel 8 - Overdracht van risico's


De overdracht van de risico's gebeurt naarmate de materialen, handelsgoederen of installaties geleverd worden.

De Koper ziet erop toe dat de goederen onmiddellijk bij hun aankomst in een gegarandeerd veilig lokaal kunnen geleverd worden.

 

 

Artikel 9 – Controle van de geleverde goederen


De Koper is verplicht bij levering de goederen te onderzoeken en ons binnen de zeven dagen na ondertekening van de leveringsbon, de eventuele zichtbare gebreken en niet-overeenstemmingen te melden ten opzichte van de contractuele bepalingen en onder andere de technische documentatie, waarvan hij erkent dat deze hem werd overhandigd.

 

Artikel 10 – Waarborgen

 

Indien de Koper een Consument is: Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Oud Burgerlijk Wetboek geniet de Koper de wettelijke waarborg voor gebrek aan overeenstemming dat zou bestaan bij de levering van het goed en dat zich zou voordoen tijdens een termijn van twee jaar vanaf die levering.

 

Het gebrek wordt echter als onbestaande beschouwd indien de Koper bij het sluiten van de overeenkomst dit gebrek kende of redelijkerwijze niet kon negeren.

 

Het ingeroepen gebrek aan overeenstemming moet aan de Verkoper betekend worden per aangetekende brief, uiterlijk binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek.

Na een termijn van twee jaar na levering, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de waarborg voor verborgen gebreken van gemeen recht, zoals bepaald door de artikelen 1641 tot 1649 van het Oud Burgerlijk Wetboek. De termijn voor het inroepen van het gebrek is twee maanden vanaf de ontdekking van het gebrek.


De waarborgen van de Verkoper dekken geen schadegevallen die te wijten zijn aan de montage uitgevoerd door derden en die indruist tegen de regels van de kunst / handboek door ons overhandigd, slecht gebruik of verkeerd onderhoud van de goederen door de Koper.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 

De materialen die geleverd werden in het kader van dit contract blijven, zelfs na hun incorporatie, de eigendom van de Verkoper en de Koper is er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De Verkoper mag, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van de Koper wegens het niet naleven van zijn betalingsverplichting, de materialen, goederen of installaties weer losmaken en terugnemen zonder toestemming van de Koper. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de Koper al zijn schulden aan de Verkoper heeft betaald. In elk geval moeten de voormelde rechten te goeder trouw worden uitgeoefend.

 

Artikel 12 – Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

 

12-1 De Verkoper verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die hij van de Koper ontvangt met het oog de uitvoering van het contract,  het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van het contract, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.

De verwerkingsverantwoordelijke is Gemardi BV, Kleine Waregemsestraat 19, 8530 Harelbeke. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

 

12-2 De Koper draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan de Verkoper bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de Verkoper heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de Verkoper en zijn medewerkers zou ontvangen.

 

12-3 De Koper bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op toegang, verbetering, het wissen en bezwaar.

Voor meer informatie, zie de Data Protection Notice van de Verkoper, zoals terug te vinden op de website  

https://www.gemardi.com/nl/algemene-voorwaarden/privacy-policy.

Artikel 13 – Geschillen

 

Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden en/of het contract waarop ze van toepassing zijn, verbinden partijen zich ertoe het geschil eerst minnelijk te trachten te regelen. Bij gebreke aan een minnelijk akkoord zijn enkel de rechtbanken van de zetel van de Verkoper bevoegd.

 

Is de Koper een "consument" in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, dan zal die dagvaarden voor de rechtbanken van de zetel  van de Verkoper en gedagvaard worden voor de rechtbanken van zijn woonplaats.