Algemene verkoopsvoorwaarden:

1. Behoudens aansluitend schriftelijk beding, is elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die van rechtswege voorrang hebben op aansluitende voorwaarden van de klant.
2. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen, contant en zonder korting (tenzij anders en schriftelijk overeen gekomen). In geval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 12 % per jaar aangerekend vanaf de vervaldag.
3. Bij niet-betaling op de vervaldag en na ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 12%, met een minimum van 125 EUR bij wijze van conventioneel schadebeding, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.
4. Eveneens in geval van niet-betaling op de vervaldag zijn wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering en levering van lopende opdrachten op te schorten. 
5. Klachten betreffende deze factuur moeten op straffe van verval binnen de 8 dagen na datum van de factuur worden geformuleerd bij aangetekend schrijven, met duidelijke en concrete omschrijving van de opmerking en dit op het adres: Kleine Waregemsestraat 19 - 8530 Harelbeke België
6. De voorbehoudendsloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van deze factuur. Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend eerst op de vervallen rente, vervolgens op het schadebedrag, tenslotte op de hoofdsom.
7. Bevoegdheid: voor alle geschillen is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

Betreffende de levering van goederen

8. Conform artikels 64 à 73 van het WER beschikt de consument over een herroepingsrecht dat kan worden uitgeoefend gedurende een periode van 14 dagen. Daarvoor dient hij het – bij de factuur gevoegde -formulier in te vullen en op te sturen vóór het verstrijken van de voornoemde termijn.
9. De klant zal steeds zo volledig mogelijk alle gegevens omtrent zijn bestelling formuleren. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor vergissingen, wanneer deze het gevolg zijn van het foutief, onvoldoende of dubbelzinnig omschrijven van de bestelling door de klant.
10. Wanneer naar aanleiding van de bestelling een prijs wordt opgegeven, dan betreft het de prijs met, vermeerderd met de toepasbare BTW, andere belastingen of taxen.
11. De door ons bij de bestelling opgegeven prijzen zijn voor een verhoging vatbaar in geval van onvoorziene prijsverhogingen op de markt, bij onze leveranciers of vervoerders en dit om welke reden ook.
12. Wij kunnen een voorschot eisen bij bestelling.
13. Wanneer de klant een leveringstermijn wenst, dan dient hij deze op te geven bij de bestelling. De gevraagde leveringstermijn worden echter steeds opgegeven als streefdatum en verbinden ons niet dwingend. Eventuele laattijdigheid kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het betalen van enige schadevergoeding.

Betreffende de vervoersopdrachten:

14. Door het feit van zijn bestelling en/of door het feit van zijn ondertekening van onze vrachtbrieven bij onze levering en ons vervoer, neemt de klant onze algemene voorwaarden aan. Elke bepaling welke voorkomt in de bestelling van onze klant, en strijdig of in tegenstelling is met de onze, wordt als niet bestaand beschouwd, tenzij schriftelijk en voorafgaand akkoord onzentwege.
15. Al onze transporten en leveringen worden uitgevoerd volgens de CMR-voorwaarden voor internationaal transport, volgens de voorwaarden van de Nationale Belgische Federatie der Baanvervoerders voor nationaal transport en volgens de voorwaarden van de Federatie der Expediteurs van België. 
16. Alle door ons vervoerde goederen reizen op risico van onze opdrachtgevers, zowel bij franco als non-franco levering. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die wordt aangericht bij laden en lossen. Alle verzekeringen voor het dekken van transport-, ladings- en lossingsrisico’s moeten speciaal en vooraf schriftelijk aangevraagd worden aangevraagd door onze opdrachtgevers en door ons worden bevestigd.
17. De ondertekening van onze vrachtbrieven bij levering geldt als aanvaarding in goede staat van onze goederen. Doch beschikt de consument steeds over het herroepingsrecht zoals beschreven in artikel 8.
18. De klant erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de opgesomde voorwaarden en verklaart deze zonder meer te aanvaarden.

Schade aan materialen en omruiling

19. Alle materialen moeten gecontroleerd worden voor plaatsing. In geval van zichtbare gebreken zal na plaatsing geen enkele klacht in aanmerking genomen worden. (bv. haarscheurtjes, kromme of bolle tegels, foutjes in oppervlak, tintverschillen)
20. Materialen besteld via de Gemardi webshop kunnen binnen de 14 dagen geretourneerd worden enkel als het product zich nog in de originele verpakking bevindt. Hiervoor dient u contact op te nemen met ons. De kostprijs voor de retourname is gelijk aan de kostprijs van de levering met een minimum van 75 euro. Bij retourname vragen we steeds om de volledige bestelling van het specifieke product terug te sturen. Tegel overschotten worden niet teruggenomen, materialen die we zelf via een groothandel hebben aangekocht, kunnen nooit teruggenomen worden.
21. Tegels die buiten hun normale bestemming gebruikt worden, of die niet verwerkt of geplaatst worden volgens de terzake geldende normen en regels van de kunst, zijn door dit feit zelf uitgesloten van elke waarborg.
22. Gedurende een periode van twee jaar na de voorlopige oplevering  is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.
Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.
23. Natuursteen verandert na verloop van tijd van structuur, kleur en vergt een speciaal onderhoud.

Bijzondere verkoopsvoorwaarden:

MARMER NATUURSTEEN

In marmer, witsteen, kalksteen komen vaak fijne en soms bredere aders voor die door niet-vaklui voor opgevulde breuklijnen worden aanzien. Nochtans is het een volkomen natuurlijk verschijnsel: de steen is één vaste massa met de ader en is niet meer of minder breekbaar dan diezelfde steen zonder aders. Men kan dus geenszins stellen dat het om een fout of gebrek van de steen gaat. Bij bepaalde marmersoorten is het gebruikelijk om tijdens de productie losse stukken opnieuw aan elkaar te kleven en eventueel aan de achterzijde van een hechtingsmiddel te voorzien. Dit procedé is niet alleen onvermijdelijk maar zelfs een noodzaak om een degelijk product af te leveren.

BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN

Soms is het mogelijk dat kleine zwarte vlekken aan de oppervlakte van de tegels/platen verschijnen en dat ze na verloop van tijd uitspringen. Dit fenomeen is inherent aan de structuur van deze natuursteen en heeft geen enkel schadelijk gevolg voor de duurzaamheid van het materiaal. Dit kan dus geen aanleiding geven tot klachten. (TV 220 van het WTCB) MATERIAAL- EN KLEURMONSTERS. Elk monster is qua kleur en uitwendige structuur slechts benaderend en afwijkingen of schakeringen eigen aan het materiaal (kleurnuances, poriën, aders,...) zijn toegestaan. De plaatsings- en onderhoudsvoorschriften dienen strikt opgevolgd te worden. Tevens verwijzen wij naar de TS 45 (hoofdstuk 45.30) en naar de publicaties van het WTCB omtrent natuursteen (in het bijzonder de T.V. 213 - september 1999: Binnenvloeren van Natuursteen). Deze publicaties, die steunen op wetenschappelijk onderzoek, maken voortaan deel uit van de regels der kunst in deze materie. Sommige van de door ons geleverde standaardtegels voldoen niet aan de dimensionele eisen die gesteld worden in de TV 213; dit wordt echter duidelijk vermeld in de prijslijst en op de technische fiches van het betreffende materiaal. Afwijkingen bij deze materialen kunnen dan ook niet als klacht aanvaard worden. Volledigheidshalve geven wij hieronder enkele uittreksels uit de belangrijkste publicaties van de laatste jaren: “Vlekken op witte kalksteen en kalkhoudend marmer - Keuze van een geschikte mortel voor de plaatsing van binnenvloerbedekkingen” Technische Voorlichting 182 dd. 12/91: Als allerbelangrijkste punt uit het artikel willen wij u de volgende “Samenvatting van de ideale plaatsingsvoorwaarden” citeren: Werken op een droge ondergrond ! De tegels voor de plaatsing niet nat maken. De vloer na de plaatsing niet besproeien. De rug van de tegels instrijken met een vinyloplossing, laten drogen (24 uur) en plaatsen met een mortel van wit zand en wit cement of lijmmortel gebruiken die geen vlekken maakt. (vinyloplossing = polyvinylacetaat gemengd met wit zand en wit cement) Niet minder belangrijk is punt 3.7. van deze technische voorlichting: Voorgaande conclusies zijn aanbevelingen die, in de huidige stand van de kennis, toelaten witte steen en kalkhoudend marmer te plaatsen in de beste voorwaarden, waardoor verkleuring wordt beperkt, zonder dat een volledige waarborg kan worden gegeven dat hij nooit zal verkleuren. Immers, zelfs met een oordeelkundig gekozen mortel zijn er twee typetoestanden waarin verkleuring niet kan worden beheerst: - bepaalde steensoorten bevatten reeds voor de plaatsing organische stoffen die betrekkelijk oplosbaar zijn in water. In dit geval verdwijnt de intensiteit van de vlekken na verloop van tijd door onderhoud met zuiver water. - bepaalde witte kalkhoudende steen- en marmersoorten bevatten ijzerzouten die langzaam oxideren in contact met de lucht en met vocht, waardoor geelbruine vlekken ontstaan, ongeacht de gekozen stelmortel.

TRAVERTIJN KALKSTEEN

De natuurlijke eigenschappen van deze natuursteensoorten eisen een bewerking van de steen bestaande uit verschillende stadia: daartoe behoort ook het verbeteren van natuurlijke gebreken zoals poriën, open holtes en kleine kwartsgaatjes door het opvullen met polyesterharsen e.d. Dit procedé is noodzakelijk om een perfecte productiekwaliteit te garanderen: het brengt geenszins een waardevermindering van de natuursteen met zich mee, en kan dus geen aanleiding geven tot klachten.